Výzkum inzertních výkonů SPIR 2019

Online byznys hlásí rekordní investice do reklamy: 34 miliard v roce 2019.

Objem internetové inzerce dosáhl v roce 2019 více než 34 miliard korun. Oproti roku 2018 jde o 20% nárůst, na kterém se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama (+20 %) a reklama ve vyhledávání (+23 %). Z pohledu způsobu nákupu inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 25 %. Očekávání na další rok jsou opět optimistická, účastníci průzkumu předpokládají, že online reklama poroste v roce 2020 o 11 %. V celkových reklamních výdajích v rámci všech mediatypů připadá na online reklamu podíl 27,5 %. Údaje pocházejí z výzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro SPIR realizuje agentura Median. Údaje za ostatní mediatypy pocházejí od společnosti Nielsen-Admosphere.

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce

Zadavatelé v roce 2019 využili internetovou reklamu v objemu 34,4 miliard korun. Je to o 20 % více než v roce předchozím a potvrzuje to stále rostoucí trend ve využívání online forem inzerce. Pro letošní rok je odhadován 11% růst, což by znamenalo investice celkem 38,1 mld. do internetové inzerce v roce 2020.

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v mld. Kč

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v mld. Kč Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, únor 2020
* odhad; součty nezahrnují SMS, MMS
– do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen
– od roku 2016 ceníkové ceny

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2019

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (24,2 mld. Kč v ceníkových cenách). Do display reklamy je započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google AdWords a Facebook), RTB formou obchodovaná reklama a nativní reklama. Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 9 mld. Kč v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 1,15 mld. Kč v ceníkových cenách. Za SMS a MMS kampaně, které nezapočítáváme do internetové inzerce, zadavatelé reklamy zaplatili 98 mil. Kč v ceníkových cenách.

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v roce 2019 v mil. Kč

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v roce 2018 v mil. Kč Zdroj: SPIR, MEDIAN, únor 2020
* reálné ceny
ostatní v ceníkových cenách (gross)

Z celkové display reklamy tvořila videoreklama 29% podíl (6,95 mld. Kč), meziročně vzrostla o 37 % a pro rok 2020 je u ní odhadován 11% růst. Nativní reklama tvořila 11% podíl (2,67 mld. Kč), pro rok 2020 je u ní odhadován 12% růst. V letošní vlně průzkumu se podařilo identifikovat nativní reklamu i z programatické reklamy, nikoliv ne z přímo prodaného displeje od médií, proto hodnota nativní reklamy za 2019 je o tolik vyšší než za 2018 (622 mil. Kč). Nejedná se tedy o organický růst.

Rozdělení display reklamy podle formátu v roce 2019

Rozdělení display reklamy podle formátu v roce 2018 Zdroj: SPIR, MEDIAN, únor 2020
– ceníkové ceny (gross)

Podíl mobilní reklamy z celkové display reklamy byl 34 % (8,25 mld. Kč), meziročně vzrostla o 39 % a pro rok 2020 je u ní odhadován 13% růst. Ambicí průzkumu je zjistit podíl reklamy zobrazené na mobilních zařízeních, nikoliv jen prodané jako mobilní. Bohužel někteří deklarující subjekty nedokáží ze svých systémů určit podíl podle skutečného zobrazení na mobilních zařízeních, ale jen podle prodeje jako mobilní. Lze tedy předpokládat, že skutečný podíl reklamy zobrazené na mobilních zařízeních může být ještě vyšší.

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 64% podíl z celé display reklamy (15,58 mld. Kč v ceníkových cenách) a meziročně vrostla o 25 %. Do programatického displeje patří inzertní výkon obsahových sítí (jako např. Seznam Sklik, Google Ads, Facebook, Instagram a další) a také výkon inzerce skrze systémy DSP/SSP.

Rozdělení display reklamy podle zařízení v roce 2019

Rozdělení display reklamy podle konc. zařízení v roce 2018 Zdroj: SPIR, MEDIAN, únor 2020
– ceníkové ceny (gross)

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy

Dlouhodobý růst je jasně patrný u display reklamy a reklamy ve vyhledávání.U display reklamy růst táhne zejména programaticky obchodovaný inzertní prostor – reklamní obsahové sítě a RTB způsob prodeje.

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v mil. Kč

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v mil. Kč Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, únor 2020
* odhad
** do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen; od roku 2016 ceníkové ceny
***reálné ceny (net net)
- Ostatní v ceníkových cenách

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v tis. Kč

v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* (odhad)
Display ** 5 137 305 6 148 289 7 378 185 9 204 844 9 967 379 10 481 447 14 164 675 16 400 893 20 139 248 24 207 282 26 922 162
Search *** 1 593 704 1 871 320 2 871 428 2 901 804 3 360 886 3 656 319 4 663 124 5 857 274 7 321 593 9 005 559 10 002 475
Katalogy a
řádková inzerce
985 445 919 806 901 784 1 200 788 1 256 196 906 356 899 652 1 052 715 1 124 984 1 152 238 1 178 087
CELKEM
(bez SMS/MMS)
7 716 454 8 900 469 11 151 399 13 307 435 14 584 460 15 044 122 19 727 451 23 310 883 28 585 825 34 365 080 38 102 723
* odhad
** do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny
*** reálné ceny (net net)
- ostatní v ceníkových cenách (gross)

Meziroční změny jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce v roce 2019 a odhad pro 2020

Display reklama v roce 2019 zaznamenala 20% růst a pro rok 2020 média, agentury a přímí inzerenti odhadují další 11% růst. Reklama ve vyhledávání vloni vzrostla o 23 % a pro letošek je odhadován 11% růst. Katalogy a řádková inzerce zaznamenaly v minulém roce 2% růst a v letošním se odhaduje taktéž 2% růst.Celkově internetová reklama v roce 2018 vzrostla o 23 % a pro rok 2019 je odhadován 14% růst. Celkově internetová reklama v roce 2019 vzrostla o 20 % a pro rok 2020 je odhadován 11% růst.

Meziroční změna jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v roce 2019 a 2020*

Meziroční změna jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v roce 2018 a 2019* Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, únor 2020
* odhad - kladné % hodnoty znamenají růst

Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2019

Pro porovnání velikosti inzerce za celé mediatypy byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Nielsen Admosphere. Televize s 57,4 mld. Kč si udržuje dominantní postavení na reklamním trhu (podíl 46,0 %). Na online reklamu připadá 27,5% podíl (34,4 mld. Kč). Tisková inzerce dosáhla v loňském roce 19,8 mld. Kč a má 15,8% podíl na reklamních rozpočtech. Reklama v rádiu dosáhla výše 7,9 mld. Kč (6,3% podíl) a reklama mimo domov (OOH) utržila v loňském roce 5,4 mld. Kč (podíl 4,3 %).
Ceny neobsahují vlastní inzerci (selfpromo).

Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2019

Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2018 Zdroj: SPIR, MEDIAN, Nielsen Admosphere, únor 2020
- ceníkové ceny (gross)

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů

Od roku 2008, kdy se začal SPIR průzkum online inzertních výkonů, je patrný dlouhodobý trend růstu inzertních výdajů do internetové reklamy, v posledních pěti letech dochází i k navyšování investic i do TV reklamy. Ostatní mediatypy vykazují v absolutních hodnotách nepatrný růst nebo stagnaci.

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně)

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně) Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, Nielsen Admosphere, Kantar Media, únor 2020
*ceny bez vlastní inzerce (selfpromo); u TV, tisku, OOH a radia ceníkové ceny (gross); u internetu: do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny
Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (relativně)

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (relativně) Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, Nielsen Admosphere, Kantar Media, únor 2019
*ceny bez vlastní inzerce (selfpromo); u TV, tisku, OOH a radia ceníkové ceny (gross); u internetu: do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny
Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje

Inzertní výkon mediatypů v tis. Kč

absolutně, v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TV 25 587 562 29 162 723 30 118 949 27 802 137 31 179 208 35 494 680 42 377 364 48 085 155 53 073 779 57 447 800
Internet 7 716 454 8 900 469 11 151 399 13 307 435 14 584 460 15 044 122 19 727 451 23 310 883 28 585 825 34 365 080
Tisk 21 553 641 19 500 741 17 654 511 18 039 126 17 899 192 17 886 632 19 043 319 19 518 003 19 630 978 19 799 788
Radio 1 284 310 1 122 994 1 068 142 5 844 355 6 062 785 6 384 325 7 047 618 7 553 551 8 043 804 7 933 861
OOH 3 285 289 3 676 360 4 001 669 4 528 262 4 816 865 4 888 990 5 208 905 5 299 758 5 260 355 5 428 260
CELKEM 59 427 256 62 363 287 63 994 670 69 521 315 74 542 510 79 698 749 93 404 657 103 767 350 114 594 741 124 974 789
*ceny bez vlastní inzerce (selfpromo); u TV, tisku, OOH a radia ceníkové ceny (gross); u internetu: do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny
Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje

Podíly inzertních výkonů mediatypů v %

relativně 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TV 43,1 % 46,8 % 47,1 % 40,0 % 41,8 % 44,5 % 45,4 % 46,4 % 46,3 % 46,0 %
Internet 13,0 % 14,3 % 17,4 % 19,1 % 19,6 % 18,9 % 21,1 % 22,5 % 24,9 % 27,5 %
Tisk 36,3 % 31,3 % 27,6 % 25,9 % 24,0 % 22,4 % 20,4 % 18,8 % 17,1 % 15,8 %
Radio 2,2 % 1,8 % 1,7 % 8,4 % 8,1 % 8,0 % 7,5 % 7,3 % 7,0 % 6,3 %
OOH 5,5 % 5,9 % 6,3 % 6,5 % 6,5 % 6,1 % 5,6 % 5,1 % 4,6 % 4,3 %
CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Dotazováním a zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů pověřena agentura Median. Šetření proběhlo během ledna a února 2019, opíralo se tak o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, přímých inzerentů, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů.

Více informací o použité terminologii a popis metodiky.

Tisková zpráva - Inzertní odhady SPIR 2019
Ke stažení ve formátu PDF.

Inzertní odhady SPIR 2019 - PDF